นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำขึ้นโดย บริษัท เอ็ดเอร่า จำกัด (ฝรั่งอั่งม้อ)

          บริษัทฯ เคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งแก่ท่านว่า บริษัทฯ มีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งทางเว็ปไซต์ และช่องทางอื่น ๆ แก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ แต่ไม่ใช้บังคับกับลูกจ้างและผู้สมัครงานกับบริษัทฯ ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ หรือการให้ข้อมูลกับบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ บริษัทฯจึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของบริษัทฯเพื่อความสะดวกของท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียดหัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้

ข้อ 1. บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใดบ้าง

          จากท่านโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ,ข้อมูลที่ท่านใช้ในการสมัครใช้บริการสมาชิก, ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) หรือ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้ใช้บริการติดต่อกับบริษัทฯหรือทีมงานของบริษัทฯ (เช่น ข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ข้อมูลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของทางบริษัทฯ การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านเว็ปไซต์ และช่องทางอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลในการร่วมงานสัมมนา
เทคโนโลยีการติดตาม เมื่อท่านใช้งานเว็ปไซต์ของทางบริษัทฯ
บุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการข้อมูล โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการโฆษณาต่าง ๆ

          ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทฯให้ดียิ่งขึ้น

ข้อ 2. การใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม (Tracking Technologies) อื่น ๆ

          บริษัทฯ ใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม (Tracking Technologies) อื่น ๆ เช่น Facebook Conversion Tracking เพื่อช่วยให้บริษัทฯเก็บข้อมูล เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้บริการออนไลน์ หน้าที่เข้าชม URL ที่อ้างอิง การตั้งค่าภาษาและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็ปไซต์ เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ และเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเข้าเว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่นให้ตรงความต้องการของท่านขณะที่ใช้บริการออนไลน์ นอกจากนี้ คุกกี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทฯสามารถเลือกการโฆษณาหรือข้อเสนอที่ท่านน่าจะสนใจมากที่สุด เพื่อแสดงในขณะที่ท่านใช้บริการออนไลน์หรือ เพื่อส่งอีเมลทางการตลาด และบริษัทฯยังใช้คุกกี้เพื่อติดตามการตอบสนองต่อโฆษณาออนไลน์และอีเมลการตลาด

ข้อ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม

          ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล,อายุ, วันเดือนปีเกิด,เพศ,สถานภาพสมรส,เลขประจำตัวประชาชน,เลขหนังสือเดินทางหรือข้อมูลยืนยันตัวตนอื่นที่รัฐออกให้,ที่อยู่ไปรษณีย์ ,สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ไอดีไลน์,ข้อมูลบราวเซอร์ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็ปไซด์ แอพพลิเคชั่น และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ประวัติในการเยี่ยมชม ค้นหา และปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็ปไซต์ของบริษัทฯหรือโฆษณาต่าง ๆ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ
ข้อมูลภาพ เสียง หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่อาจบ่งชี้ตัวบุคคลได้

ข้อ 4. ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานมาก ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5-10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

ข้อ 5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          เพื่อบริการให้ตรงตาม ต้องการของท่าน บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่ท่านจะสามารถได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านตามสัญญาหรือตามที่ท่านร้องขอ ในกรณีดังต่อไปนี้
การพิจารณาอนุมัติและ/หรือ ให้บริการต่าง ๆ เช่น การเรียนออนไลน์
การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ เช่น การติดต่อ การแจ้ง การมอบงานให้แก่บุคคลอื่นที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

          หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือให้บริการแก่ท่านได้

          เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ และกฎหมายล้มละลาย บริษัทฯมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทนลูกค้านิติบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯอาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์และ/หรือให้บริการแก่ท่านได้
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น
การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกค้าโดยพนักงานบริษัทฯ การสื่อสารหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ ประเภทเดียวกันกับที่ท่านมีอยู่กับบริษัทฯซึ่งเป็นประโยชน์กับท่านเป็นระยะ ๆ

          การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย เช่นการทุจริต การคุกคามทางไซเบอร์ การฟอกเงินและกฎหมายอื่น ๆ

          การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ บริษัทฯมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหรือประชาสัมพันธ์บริษัทฯ เช่น การบันทึกภาพ อบรม สันทนาการ

          ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

          เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เช่น เพื่อให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น

          ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อ 6. บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลให้กับใครบ้าง

          บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน อย่างไรก็ดี ท่านรับทราบและยินยอมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลต่อไปนี้

  • พันธมิตรทางธุรกิจ
  • ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ
  • หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

         
          โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทฯได้กำหนดไว้

          ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับจากท่าน จะผูกเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูล ของผู้ให้บริการประมวลข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทฯไปยังผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลภายนอกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา การสำรองข้อมูล บริการเรียกข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและเลือกผู้ให้บริการอย่างรอบคอบและมีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและขอบเขตการประมวลผลข้อมูลกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

          นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินการคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชล หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัทฯ หรือการขายกิจการ บริษัทฯอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทฯเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7. สิทธิของท่านในจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

          การแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ท่านสามารถขอ “แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล “ เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับบริษัทฯทาง team@farangangmor.com หรือโทร 0613291942 ทั้งนี้การลบข้อมูลอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากบริษัทฯได้ หรืออาจทำให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

          ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการจากระบบหรือฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯนั้น บริษัทฯจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นจะเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ให้บริการ

          อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทฯจะได้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังมีการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบสำรองของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ

          การขอเข้าถึง และขอสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้เปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ การจำกัดหรือระงับการใช้ การปฏิเสธการประมวลผลข้อมูล ท่านสามารถขอ “แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล “ เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับบริษัทฯทาง team@farangangmor.com หรือโทร 0613291942
การยกเลิกความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านที่ได้ให้แก่บริษัทฯเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลหรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงต่าง ๆ ได้ทุกเวลาโดยติดต่อมายังบริษัทฯตามข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง

          นอกจากนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางบริษัทฯ ท่านสามารถดำเนินการดังนี้

          กรณีไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์: โปรดแจ้งความประสงค์ทาง team@farangangmor.com หรือโทร 0613291942

          กรณีไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล (e-mail) ท่านสามารถกด “ยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร” ในอีเมลที่ท่านได้รับจากบริษัทฯได้ทันที

          การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ข้อ 8. ข้อมูลของบริษัทฯและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้ อ.SYNHUB ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

          เพื่อให้การปฏิบัติตามนโนบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทฯเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯได้ทาง team@farangangmor.com หรือโทร 061-329-1942

นโยบายนี้ปรับปรุงเมื่อ ธันวาคม 2565