“คะน้า”
ผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข

“Kana” Pongpisuth Jongudomsuk

Educator & Facilitator

ผู้สอน English & Speech Communication Public Speaking Online Teaching ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร การพูดในที่สาธารณะและการสอนออนไลน์

Content creator

เจ้าของ Facebook Page & YouTube “ฝรั่งอั่งม้อ” พิธีกรดำเนินรายการด้านการศึกษา ผู้ติดตามรวมมากกว่า 1 ล้านคน

Entrepreneur

พัฒนาธุรกิจด้านการสร้างคอนเทนต์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (Educational Content Provider & Learning Journey Designer)

การศึกษา

Mahidol University International College

Bachelor of Arts (First-class honors) Degree in Social Science, International Studies Minor in Spanish Language

University of Wisconsin – Madison, USA

Study Abroad Program with International Student Academic Excellence Award Major: Educational Psychology จิตวิทยาการศึกษา

University of Santiago de Compostela, Spain

Scholarship recipient for Spanish Language Course

ประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา

ผู้สอนและจัดทำหลักสูตรออนไลน์ ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การสื่อสาร การพูดในที่สาธารณะ และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วิทยากรและอาจารย์พิเศษให้กับองค์กร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ

2024

 • ผู้สอนใน Workshop เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและจัดอบรม Boosting Training Engagement and Efficiency ให้กับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • วิทยากรใน Web Development Bootcamp ในหัวข้อ English Essentials for Developers ภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ จัดโดย บริษัท สคูลดิโอ จำกัด
 • วิทยากรในโครงการ TBS-TOP: Top U/Top Firm Onboarding Program ในหัวข้อ How to Learn English ให้กับ Thammasat Business School คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรในโครงการ Smart Youth Camp 2024 หัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในเวทีนานาชาติ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • Speaker ในงาน Duck Con 2024 จัดโดย Datarockie
 • Speaker ในหัวข้อ Overcoming Language Barriers and Becoming a Global Talent ใน UX Thailand Conference 2024 Podcast

2023

 • Pitching Mentor ให้คำแนะนำด้านการ Pitch นำเสนองาน ในโครงการ IRPC Data Hackathon ให้กับบุคลากร  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดทำหลักสูตร SkillLane Exclusive Course – Restart Your English ร่วมกับบริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด
 • ผู้สอนใน Workshop – Generative AI and ChatGPT: Business English Edition จัดโดย บริษัท สคูลดิโอ จำกัด รุ่น 1 และ 2
 • ผู้สอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษสิ่งแวดล้อม ของ MNRE MOOC กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • วิทยากรพิเศษในหัวข้อ Professional Presentation Skills หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
 • ผู้สอนและออกแบบหลักสูตร Boosting Fluency for English Communication ให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้สอนและออกแบบหลักสูตร Business English Communication ให้กับบุคลากร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (Metro Systems Corporation PLC.)
 • วิทยากรในหัวข้อ Empowering Working With a Growth Mindset ให้กับบุคลากรบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน (SCG Packaging PLC.)
 • วิทยากรในหัวข้อ Generative AI for Academic Research ณ งานประชุมประจำปีของสมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย 2566

2022

 • Moderator ในงาน APFSD Youth Event 2022 ของ United Nations ESCAP
 • ผู้ดำเนินรายการ MU Careers Service ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • Pitching Mentor ให้คำแนะนำด้านการ Pitch นำเสนอผลงาน ในโครงการ PM’s Award for Health Promotion Innovation 2022 จัดโดย สสส.
 • Speaker ในงาน OCSC International Education Expo 2022 จัดโดยสำนักงาน กพ.
 • วิทยากรในโครงการ CBS Skills Up คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรด้านการพัฒนาทักษะภาษา ให้กับนักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) ในโครงการ Young ต้องเติม
 • ผู้สอน-ผู้จัดหลักสูตรด้าน Presentation, Business Writing และ Pronunciation ให้กับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย (Dow Chemical Thailand)
 • ผู้จัดหลักสูตร English for Career Development ให้กับบริษัท ไลน์แมน วงใน จํากัด (LINE MAN Wongnai)

2021

 • Mentor ด้าน Communication ในงาน Virtual Hackathon จัดโดย บริษัท RISE Accel จำกัด
 • อาจารย์พิเศษในหลักสูตร Excel at Your Presentation Skills in English คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์พิเศษในหลักสูตร English Communication Skills คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Partnered Content Creator ในแคมเปญ Everyday is Mind Day ของ UNICEF Thailand
 • Moderator ใน Webinar: Studying in The Time of Pandemic โดย Berlin School of Business Innovation, Germany
 • วิทยากรในโครงการ Class Buddy จัดโดย Good Society Thailand
 • ผู้สอนในแคมเปญ Class Buddy – Youth and Education Pavilion จัดโดย Good Society Thailand
 • วิทยากรในโครงการ English for Possibilities ให้กับบุคลากรผู้พิการ บริษัท Vulcan Coalition จำกัด
 • Mentor ด้าน Communication ในงาน Virtual Hackathon จัดโดย บริษัท RISE Accel จำกัด
 • อาจารย์พิเศษใน Webinar: Strategies for English Fluency & Confidence มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา
 • วิทยากรสอน Virtual Learning Program ด้านการสอนออนไลน์ ให้กับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
 • วิทยากรสอนในหัวข้อ Take Your Presentation to The Next Level & Stand Out at Any Business Meeting ให้กับบุคลากรไทยและต่างชาติ บริษัท Emerson Electric จำกัด
 • อาจารย์พิเศษในคอร์ส Media Literacy – Fine and Applied Arts Division วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University International College
 • อาจารย์พิเศษในหลักสูตร Creative Digital Arts มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2020

 • ผู้สอนและออกแบบหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
 • วิทยากรพิเศษในโครงการ Afterklass จาก Kbank ธนาคารกสิกรไทย
 • วิทยากรสอน English Communication Workshop ให้กับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • วิทยากรในงาน Webinar: English ปัง กับฝรั่งอั่งม้อ ให้กับบุคลากร บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษในโครงการ Global Company Visit Program ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
 • ครูผู้สอนรับเชิญในรายการ Say it please ทางช่อง ทรูปลูกปัญญา
 • วิทยากรสอนเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น
 • วิทยากรสอนและจัดกิจกรรม Break the Wall of English มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้นักศึกษา 500 คน

2019

 • อาจารย์พิเศษกิจกรรม English Communication Workshop นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อาจารย์พิเศษในหลักสูตร New Age Information Management for Everyday Life มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยากรสอนโครงการ Exploring English ให้กับสถาบันภาษากองทัพไทย (RTARF)
 • วิทยากรสอนและดำเนินกิจกรรมค่ายอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 200 คน
 • อาจารย์พิเศษในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • อาจารย์พิเศษในโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
 • อาจารย์พิเศษในโครงการ พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพ
 • วิทยากรสอนโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี
 • วิทยากรงาน Central College Network 1 English Challenge วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 กับนักศึกษา 600 คน
 • วิทยากรรับเชิญ FM 96.5 รายการ Global Connect ในหัวข้อ Education System
 • วิทยากรรับเชิญ ด้าน Educational Psychology ณ White Steeple Preschool, Illinois, USA
 • วิทยากรสอนในโครงการ English Camp ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
 • ผู้สอนและวางหลักสูตรออนไลน์ MOOC Cross Culture Course ให้กับผู้เรียนในชั้นอุดมศึกษาทั่วประเทศ
 • วิทยากรสอน Public Speaking Workshop “พูดเป็นแล้วจะหายสั่น” ร่วมกับ PIPO Club Thailand
 • ผู้ดำเนินการอบรมและกิจกรรม English Camp คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรสอนโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รุ่น 1 และ 2
 • วิทยากรสอนและบรรยายเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย Mahidol University International College
 • วิทยากรสอนในหัวข้อ Social Media Quality Content ให้กับบุคลากรต่างชาติของ World Peace Initiative Foundation

รางวัลที่ได้รับ

Thailand Influencer Awards 2020

Bachelor of Arts (First-class honors) Degree in Social Science, International Studies Minor in Spanish Language

MUIC Outstanding Alumni 2020

Study Abroad Program with International Student Academic Excellence Award Major: Educational Psychology จิตวิทยาการศึกษา

International Student Academic Excellence Award

Scholarship recipient for Spanish Language Course

Winner of JCI Bangkok Public Speaking Contest

Scholarship recipient for Spanish Language Course

ขอบคุณสื่อต่าง ๆ ที่ชวนเราไปพูดคุยด้วยนะคะ