รวมประโยคภาษาอังกฤษไว้พรีเซนต์งานให้ดูโปร และโดดเด่น!

ประโยคพรีเซนต์ภาษาอังกฤษ ดูโปร

เคยเป็นกันไหมคะ? รู้สึกไม่มั่นใจทุกทีเลยเมื่อรู้ว่าต้องพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษ มันไม่รู้จะใช้คำหรือประโยคไหนดี บางทีพอใช้คำพูดแบบนี้แล้ว มันจะสุภาพ เป็นทางการพอหรือยัง มันกังวลไปหมดเลยย

แอดมินเข้าใจเลยค่ะ วันนี้เรามีตัวช่วยเสริมความมั่นใจในการพรีเซนต์มาให้ค่ะ เรารวบรวมมาให้มากกว่า 40 ประโยคที่จะช่วยให้คุณนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ดูโปรมากขึ้น มีอะไรบ้างไปดูกันเลยยย

Introduction การกล่าวทักทาย 

 • Good morning/afternoon/evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining me today.
  สวัสดีตอนเช้า/บ่าย/ตอนเย็นค่ะ/ครับ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเข้าร่วมการนำเสนอของฉันวันนี้


 • Let me introduce myself. My name is …(name)… I am ..(position)… and I am honored to be here today. ขออนุญาตแนะนำตัว ฉันชื่อ … ตำแหน่ง… รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้

 • I am ….. from …(department/company name)…  ฉันเป็น …. มาจาก … (ชื่อแผนกหรือชื่อบริษัท)

 • I am in charge of/responsible for … (project name) … ฉันกำลังดูแล/กำลังรับผิดชอบ โครงการ… อยู่

Giving objectives  บอกจุดประสงค์

 • Today, I am here to present (topic/title) and its importance/significance in our industry.
  วันนี้ฉันมานำเสนอ (หัวข้อ/ชื่อเรื่อง) และความสำคัญ/ความสำคัญของมันในวงการของเรา

 • I would like to take this opportunity to talk to you about….
  ฉันขอถือโอกาสพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับ…

 • We will be looking at/identifying/investigating…. เราจะมาดูกันในเรื่อง…/ระบุ…./สำรวจ…

 • The topic/The subject of the presentation is… หัวข้อ/เรื่องที่จะนำเสนอคือ …

 • In my presentation today I’d like to explain … ในการนำเสนอของฉันวันนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับ…

 • The aim/goal of this presentation is… จุดประสงค์/เป้าหมาย ของการนำเสนอครั้งนี้ เพื่อ…

 • There are three key points I’ll be discussing,….. มี 3 ประเด็นสำคัญที่ดิฉัน/ผมจะพูดถึง….

 • What I would like to share with you today is…. สิ่งที่อยากแบ่งปันในวันนี้คือ…..

 • By the end of this presentation, you should be able to….  เมื่อจบการนำเสนอนี้คุณน่าจะสามารถ….

 • For the next 30 minutes, we’ll be talking/discussing…. อีก 30 นาทีต่อจากนี้ เราจะพูดคุยเกี่ยวกับ…

 • The purpose of this presentation is to inform/update/educate you about (topic/title). วัตถุประสงค์ของการนำเสนอนี้คือเพื่อให้คุณทราบ/อัพเดต/ศึกษาเกี่ยวกับ (หัวข้อ/ชื่อเรื่อง) นี้

Beginning the presentation เริ่มต้นนำเสนอ

 • Let me start with / begin with … ฉันจะเริ่มด้วย…

 • Before I start, does anyone know…? ก่อนที่จะเริ่ม มีใครรู้จัก…(หัวข้อ/เรื่องที่จะพูดถึง)… บ้างไหม?

 • Now, let’s delve into the first point/aspect of (topic/title). ตอนนี้เรามาลงลึกในจุด/ด้านแรกของ..(หัวข้อ/ชื่อเรื่อง)… กันเถอะ

 • As a starting point, let me provide you with an overview of (topic/title). เพื่อเป็นการเริ่มต้น ฉันขอให้คุณดูภาพรวมเกี่ยวกับ (หัวข้อ/ชื่อเรื่อง) ก่อน

Giving Detail ประโยคที่ใช้อธิบายรายละเอียด

 • As can be seen in….., it is interesting to note that …… จากที่เห็นได้ใน…. มันน่าสนใจที่จะสังเกตว่า…

 • I’d like to make more detailed recommendations regarding….. ฉันต้องการให้คำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ…

 • I’d like you to think about the significance of this figure here. ฉันอยากให้คุณได้คิดถึงความสำคัญของตัวเลข/รูปนี้

 • I’d like to discuss in more depth the implications of… ฉันต้องการพูดคุย/แลกเปลี่ยนในเชิงลึกเพิ่มเติมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ…

 • According to……, it is conspicuous that …. ตามที่…..มันได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า…

 • As shown in….., it is worth noticing that…. ดังที่แสดง/เห็นใน…เป็นที่น่าสังเกตว่า…

 • At first glance, it is obvious that… จากการมองแวบแรก ก็เห็นชัดเลยว่า…

 • Looking at the chart you can see… ดูที่ตารางนี้ คุณจะเห็นได้ว่า…

 • The picture/table/graph shows that … ภาพ/ตาราง/กราฟ แสดงให้เห็นว่า…

 • Let me use this picture/table/graph to explain this. ขออนุญาติใช้ ภาพ/ตาราง/กราฟ นี้ในการอธิบาย

 • The point that I’d like to emphasize is… ประเด็นที่ฉันต้องการจะเน้นย้ำคือ…

 • What I want to stress is… สิ่งที่ฉันอยากจะเน้นเป็นพิเศษคือ…

Changing the speaker/topic
การส่งต่อการนำเสนอให้ผู้อื่น/เปลี่ยนหัวข้อ

 • Now I will pass you over to /hand over to….(name)….  ถึงตอนนี้ฉันขอส่งต่อให้กับคุณ…

 • I would like to invite (name) to take over and present the next section. ฉันขอเชิญคุณ (ชื่อ) มานำเสนอส่วนถัดไป

 • Before we proceed, let’s hand over the microphone to (name) for their insights on this topic. ก่อนที่จะไปต่อ เราขอส่งต่อไมโครโฟนให้แก่..(ชื่อ)….เพื่อให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อนี้

 • Now, we are moving to a new topic/point. เรากำลังจะเข้าสู่เรื่องต่อไป

Summary การสรุป

 • To sum up… เพื่อเป็นการสรุป…

 • In summary, I talked about….. สรุปใจความทั้งหมด ฉันได้พูดเกี่ยวกับ …

 • I’d like to close this talk with…. ฉันขอปิดการพูดนี้ด้วย….

 • Let’s now summarize the main points we’ve discussed so far. ตอนนี้เรามาสรุปประเด็นสำคัญที่เราได้พูดกันมาจนถึงตอนนี้กัน

 • I’d like to bring this presentation to a close with… ฉันขอจบการนำเสนอนี้ด้วย….

 • This concludes the focus of today’s discussion. To end, I’d like to highlight…. นี่เป็นการสรุปการประชุม/แลกเปลี่ยนความเห็นในวันนี้ สุดท้ายนี้ดิฉัน/ผมขอเน้น…

 • Returning to the original question, I suggest that we….. กลับมาที่คำถามเดิม ดิฉัน/ผมขอแนะนำว่า…. 

 • In summary, we have covered (point 1), (point 2), and (point 3). สรุปแล้ว เราได้พูดถึง (ประเด็นที่ 1), (ประเด็นที่ 2), และ (ประเด็นที่ 3)

 • I would like to wrap up by emphasizing the key takeaway from this presentation. ฉันสรุปด้วยการเน้นความสำคัญของสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการนำเสนอนี้

Ending the presentation การจบการนำเสนอ

 • That brings me to the end of my presentation. Thank you for listening/for your attention. ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้  ขอบคุณสำหรับการรับฟังการนำเสนอ/ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

 • That’s brings me to the end of this presentation. I hope you are a little clearer on….. มาถึงส่วนสุดท้ายของการนำเสนอของฉันแล้ว หวังว่าคุณจะมีความเข้าใจขึ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับ…..

 • Thank you for your attention and participation. I am open to further discussion or feedback. ขอบคุณสำหรับความสนใจและการมีส่วนร่วมของคุณ ฉันยินดีที่จะพูดคุยหรือรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


และนี่ก็คือประโยคเด็ด ๆ เอาไว้ใช้ในการพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษ ช่วยให้คุณมั่นใจกับการพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น

อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมและฝึกพูดบ่อย ๆ ให้คล่องกันด้วยนะค้า แอดมินเป็นกำลังใจให้ค่ะ >< 

ทีมฝรั่งอั่งม้อ 😀

อยาก Upgrade ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ให้สวยหรู ดูเป็นมืออาชีพ
มาอัปสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ กับฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀
> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <

Share the Post: